असार २६ ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सन्तोष पन्तले चितवनको २१ हजार किलो मिटर सडकमा एक लाख भन्दा बढी सवारी साधन दैनिक सञ्चालन हुने भएकाले ट्राफिक व्यवस्थापनमा सबैले जोड दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । थोरै र साँघुरो सडकमा धेरै सवारी साधन भइसकेकाले यसको व्यवस्थापन नगर्ने हो भने काठमाडौँको जस्तै विकराल रुप देखा पर्नेमा पन्तले चालकहरुको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । चितवन टेम्पो, माइक्रो तथा मिनिबस व्यवसायी समिति अन्तर्गत सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनका चालकलाईहरुलाई ट्राफिक प्रशिक्षण दिँदै प्रहरी निरीक्षक पन्तले सार्वजनिक सवारी साधनका चालकको लापरबाहीले समेत सडकमा समस्या आउने गरेको बताए । सार्वजनिक सवारी चालकहरुले जिकज्याक गर्दै मोटरसाइकल चलाउने, सिट बेल्ट प्रयोग नगरि सवारी चलाउने, रोक्न निषेध गरिएको स्थानमा सवारी साधन रोक्ने, क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्ने गर्नाले समेत पछिल्लो समय सवारी दुर्घटना बढेको पन्तको भनाइ थियो । गलत तरिकाबाट सवारी साधनलाई उछिन्ने, सडकमा राखिएका ट्राफिक संकेततर्फ ध्यान नदिने कारणले समेत दुर्घटना बढ्ने भएकाले यसतर्फ सबै चालकहरु सचेत हुनुपर्नेमा पन्तले जोड दिएका छन् । सडकमा सवारी साधन सञ्चालन गर्दा सबैले लेन अनुसान पालना गर्ने हो भने दुर्घटना न्यूनीकरण हुने र कसैले पनि अकालमा ज्यान गुमाउनु नपर्ने पन्तको भनाइ थियो । कार्यक्रम चितवन टेम्पो, माइक्रो तथा मिनिबस व्यवसायी समितिका अध्यक्ष खेम बहादुर आलेको अध्यक्षतामा भएको थियो ।

असार २६ ।
पूर्वी चितवनको रत्ननगरमा सामुदायिक माछा दाना उद्योग निर्माण हुने भएको छ । रत्ननगर १६ स्थित रायमाझी टोलमा निर्माण गर्न लागिएको उद्योगको सोमबार उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णवहादुर महराले सिलान्यास गरे । १६ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको सो उद्योग एक वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । उद्योगको क्षमता प्रतिघण्टा पाँच टन दाना उत्पादन गर्न सक्ने रहेको रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर विसुरालले बताउनुभयो । एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम अन्र्तगत निर्माण हुन लागेको दाना उद्योगका लागि संघको ५ प्रतिशत शेयर रहने छ । बाँकी विभिन्न संघसंस्था,व्यवसायी र किसानको सहभागीता रहने छ । अहिले सम्म ४१ जनाबाट १०÷१० लाख रुपैयाँको शेयर हालिएको छ । चितवनसहित नवलपरासी, रुपन्देही, मकवानपुर र बाराका माछा किसानहरुले उद्योगमा शेयर हालेका छन् । उद्योगका लागि आवश्यक अत्याधुनिक मेसिन नेदरल्याण्डबाट ल्याउने तयारी भएको छ ।  नेपालभरी नै दाना उपलब्ध गराउने सक्ने गरी उद्योग निर्माण गर्न लागिएको विसुरालले बताउनु भयो । हाल नेपालमा माछाको दाना स्थानीय कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुँदै आएको छ भने भारतबाट समेत ठुलो मात्रामा आयात भईरहेको छ । चितवन सामुदायिक माछा दाना उद्योग प्रालिका अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद अधिकारीले सरकारले एक जिल्ला एक उत्पादन अन्र्तगत नेपालकै नमूना दाना उद्योग स्थापना गर्न लागिएको बताउनुभयो । सिलान्यास कार्यक्रममा प्रालिका अध्यक्ष अधिकारीले सरकारले दिने भनेको २ करोड ५० लाख रुपैया अझै आउन नसकेको भन्दै उपप्रधानमन्त्री महराको ध्यानाकर्षण गराए ।


रत्ननगर . रत्ननगरका महिलाह?लाई कम्पोष्ट विन प्रयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण दिईएको छ . वातावरणमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेको रत्ननगरमा घरेल’ फोहोर व्यवस्थापन गरी कम्पोष्ट विन बनाउने र प्रयोग गर्ने विषयमा प्रशिक्षण दिईएको हो . वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमको आर्थिक सहयोगमा नवद’र्गा आमा सम’हले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा ७) जना महिलाह?को सहभागिता रहेको थियो . कार्यक्रमका प्रम’ख अतिथि मेयर वनले घरघरबाट निश्कने  प्रतिशत फोहोर घरमै व्यस्थापन गरी त्यसलाई आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाईने बताए . उनले नगरबाट निस्कने सबै फाहोर मध्ये !) प्रतिशत मात्र डम्पीङ गर्ने बताए . कार्यक्रममा फोहोरबाट कम्पोष्ट मल बनाएर उत्कृष्ट अर्गानिक कसेरा तथा फ’लवारी बनाएको भन्दै !) जनालाई सम्मान र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सामाग्री वितरण गरिएको नवद’र्गा आमा सम’हकी अध्यक्ष एञ्जिला क’ँवरले जानकारी दिईन . कार्यक्रममा नवनिर्वाचित मेयर वन,उपमेयर विमला द’वाडी तथा वडा नं.! का जनप्रतिनिधिह?लाई स्वागत तथा सम्मान गरिएको थियो . साथै सोही कार्यक्रममा नगरपालिकाकी वातावरण अधिकृत सन्ध्या रिजाललाई समेत सम्मान गरिएको थियो . कार्यक्रममा शान्तिक’ञ्ज सामाजिक उद्यमी सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष पार्वती न्यौपाने,नारी जागरण केन्द्रकी अध्यक्ष सपना बोहोरा,नवरत्न आमा सम’ह अध्यक्ष शारदा अधिकारी,उज्जल महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष ऋत’ गिरी,सामाजिक विकास परिचालिका संयोजक विष्ण’ आचार्य,नवद’र्गा आमा सम’हका सल्लाहाकारह? प’?र्षोत्तम खनाल र सरला रेग्मी,कान’नी सल्लाहाकार गोविन्द गौतम लगायतको सहभागिता रहेको थियो . नवद’र्गा आमा सम’हकी अध्यक्ष क’ँवरको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रमम उपाध्यक्ष विष्ण’क’मार आचार्य,सचिव संगिता खनाल लगायतले मन्तव्य राखेका थिए . 


sDkf]i6 ljg k|of]u ;DaGwL k|lzIf0f
/Tggu/ = /Tggu/sf dlxnfx<nfO{ sDkf]i6 ljg k|of]u ;DaGwL k|lzIf0f lbO{Psf] 5 = jftfj/0fd}qL sfo{qmd ;~rfng eO{/x]sf] /Tggu/df 3/]nÚ kmf]xf]/ Joj:yfkg u/L sDkf]i6 ljg agfpg] / k|of]u ug]{ ljifodf k|lzIf0f lbO{Psf] xf] = jftfj/0fd}qL :yfgLo zf;g sfo{qmdsf] cfly{s ;xof]udf gjbÚuf{ cfdf ;dÚxn] cfof]hgf u/]sf] ;f] sfo{qmddf &_ hgf dlxnfx<sf] ;xeflutf /x]sf] lyof] = sfo{qmdsf k|dÚv cltly d]o/ jgn] 3/3/af6 lgZsg] -_ k|ltzt kmf]xf]/ 3/d} Jo:yfkg u/L To;nfO{ cfly{s pkfh{gsf] dfWod agfO{g] atfP = pgn] gu/af6 lg:sg] ;a} kmfxf]/ dWo] Û_ k|ltzt dfq 8DkLª ug]{ atfP = sfo{qmddf kmf]xf]/af6 sDkf]i6 dn agfP/ pTs[i6 cuf{lgs s;]/f tyf kmÚnjf/L agfPsf] eGb} Û_ hgfnfO{ ;Ddfg / kmf]xf]/ Joj:yfkg ug]{ ;fdfu|L ljt/0f ul/Psf] gjbÚuf{ cfdf ;dÚxsL cWoIf Pl~hnf sÚFj/n] hfgsf/L lbO{g = sfo{qmddf gjlgjf{lrt d]o/ jg,pkd]o/ ljdnf bÚjf8L tyf j8f g+=Û sf hgk|ltlglwx<nfO{ :jfut tyf ;Ddfg ul/Psf] lyof] = ;fy} ;f]xL sfo{qmddf gu/kflnsfsL jftfj/0f clws[t ;GWof l/hfnnfO{ ;d]t ;Ddfg ul/Psf] lyof] = sfo{qmddf zflGtsÚ~h ;fdflhs pBdL ;xsf/L ;+:yfsL cWoIf kfj{tL Gof}kfg],gf/L hfu/0f s]Gb|sL cWoIf ;kgf af]xf]/f,gj/Tg cfdf ;dÚx cWoIf zf/bf clwsf/L,pHhn dlxnf art tyf C0f ;xsf/L ;+:yfsL cWoIf CtÚ lu/L,;fdflhs ljsf; kl/rflnsf ;+of]hs lji0fÚ cfrfo{,gjbÚuf{ cfdf ;dÚxsf ;Nnfxfsf/x< kÚ<iff]{Qd vgfn / ;/nf /]UdL,sfgÚgL ;Nnfxfsf/ uf]ljGb uf}td nufotsf] ;xeflutf /x]sf] lyof] = gjbÚuf{ cfdf ;dÚxsL cWoIf sÚFj/sf] cWoIftfdf ePsf] ;f] sfo{qmdd pkfWoIf lji0fÚsÚdf/ cfrfo{,;lrj ;+lutf vgfn nufotn] dGtJo /fv]sf lyP =  


कालिका २२, असार ।

 

पूर्वी चितवनको कालिका नगरपालिका वडा नं. ६ मा आज वडाको विकास निर्माण कार्यको बारेमा छलफल गरिएको छ । वडा नंं ६ का वडा अध्यक्ष विनोद रेग्मीको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा कालिका नगरपालिकाकै सबैभन्दा ठूलो यस वडामा वाटो कालोपत्रे,ढल, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने विकास निर्माणको बारेमा सहभागीहरुले आफ्नो भनाई राखेका थिए । कार्यक्रममा कालिका नगरपालिका वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष विनोद रेग्मीले वडा भित्र सडक, सिंचाई, ढल, स्वास्थ्य लगायत हरेक क्षेत्रमा लगानी गरि वडालाई नमुनाको रुपमा अगाडी बढाउन आफु लागि परेको र अहिलेपनि वडाका विभिन्न क्षेत्रमा विकास निर्माणको कार्य धमाधम भइरहेको बताए । उनले वडाबासीको समस्याको बारे छलफल गर्दै यस वडालाई नगरपालिकै नमुना वडाको रुपमा विकास गर्न सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको समेत बताए । कार्यक्रममा खोलेसिमल बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हरिप्रसाद भण्डारीले वडाको बृहत्तर विकासका लागि पाँचवर्षे रणनीतिक योजना बनाएर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए । उनले गुणस्तरिय शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, ढल लगायतका विषयमा वडा प्रतिनिधि र वडाबासी सजग हुनुपर्ने बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनका अध्यक्ष राधेश्याम खतिवडाले पारदर्शी ढंगले काम गर्न र गर्न अनुरोध गर्दै वडाका हरेक विकास निर्माण एवम् कार्यक्रमहरुको जनताले थाहपाउने गरी कार्य गर्न सुझाव दिए । सोही कार्यक्रममा स्थानीयबासी शिक्षक आत्मराम लम्सालले यस वडाबासीहरुले दुषित पानी पीउन बाध्यहुनुपरेको भन्दै तत्काल खानेपानीको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा स्थानीय बुद्धिप्रसाद पाण्डे, नरबहादुर जि.सी, लक्ष्मीनारायण चौलागाई,हिमलाल खतिवडा लगायतले वडाको विकासका लागि गर्नुपर्ने पूर्व तयारी र आवश्कताको विषयमा सुझाव दिएका थिए ।

असार २६ ।
उद्योग वाणिज्य संघ चितवन र स्क्रीन प्रिन्ट नेपालको आयोजनामा नारायणगढमा स्क्रीन प्रिन्ट प्रदर्शन २०१७ हुने भएको छ । नारायणगढमा रहेको उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको परिसरमा आउँदो साउन २ र ३ गते प्रदर्शन हुन लागेको सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि जानकारी दिइएको छ । नेपाल भरी छरिएर रहेका स्क्रीन प्रिन्ट व्यवसायीहरुलाई एकीकृत गरि उक्त व्यवसायसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थ, मेशिनरी उपकरण तथा नयाँ प्रविधिको जानकारी दिनको लागि प्रदर्शनी गर्न लागिएको उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष एवम् प्रदर्शनी संयोजक राजन गौतमले बताउनुभयो । स्क्रीन प्रिन्ट पेसासँग आवद्ध व्यवसायीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपालमा नै पहिलो पटक प्रदर्शनी गर्न लागिएको उल्लेख गर्दै गौतमले प्रदर्शनीमा नेपाल तथा भारतका व्यवसायीहरुबाट स्क्रीन प्रिन्ट, गार्मेन्ट प्रिन्ट, कप–टिशर्ट प्रिन्टलगायतका नयाँ प्रविधिका मेसिन, केमिकल र मसीहरु प्रदर्शन हुने जानकारी दिनुभयो । यसरी प्रदर्शनी आयोजना गर्दा उद्यमशीलताको वृद्धि हुनुको साथै बेरोजगार युवाहरुलाई समेत स्वरोजगार बन्न उत्प्रेरित गर्ने स्क्रीन प्रिन्ट नेपालका अध्यक्ष प्रभात ढुंंगानाले बताउनुभयो । नेपाल र भारतका विभिन्न १५ वटा स्टलहरु रहने प्रदर्शनीको १० हजार दर्शकले अवलोकन गर्ने आयोजकको अपेक्षा रहेको छ । चितवनमा मात्रै स्क्रीन प्रिन्टसँग सम्बन्धित २० जना व्यवसायीहरु रहेका छन् ।

असार २४
संयुक्त अनुगमन टोलीले माडिमा बजार अनुगमन गरेको छ । जिल्ला प्रसासन, पशु सेवा कार्यालय पंक्षि बिकास कार्यालय उपभोत्ता र पत्रकारको संयुक्त टोलीले माडी पुगी माडीको किराना पसल मासु पसल तथा भेटनरी पसलको अनुगमन गरेको हो । जिल्ला पशु सेवा कार्यालय चितवनका प्रमुख पशु चिकित्सक डा डिल्लि राम सेडाईको नेत्रित्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका बजार अनुगमन अधिकृत ओम नारायण शर्मा सहित माडि पुगेको अनुगमन टोलीले माडिका १ दर्जन बढि पसलहरुको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा माडीमा सञ्चालनमा रहेका सबै जसो मासु पसल तथा भेटनरी पसलहरु पुर्ण रुपमा पक्रिया पुरा गरि सञ्चालनमा रहेको पाईएको र मासु पसलहरुले पनि हाइृजेनिक ब्यवस्थापन गरेको गरेको भेटिएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका पशु चिकित्सक डा बिकास श्रेष्ठले बताउनु भयो । भरतपुरका मासु पसलहरु भन्दा माडि क्षेत्रका पसलहरु बढि ब्यवस्थीत र कानुनि प्रक्रिया पुर्ण रुपमा पालन गरी सञ्चालनमा आएको भेटिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका बजार अनुगमन अधिकृत ओम नारायण शर्माले बताउनु भयो । केहि किराना पसलमा म्याद नागेको थोरै मात्रामा पेय पदार्थ भेटिएको भउपनि अन्य कुनै खालका समस्या नदेखिएको उहाको भनाइृ छ । माडिका सुन पसल देखी सानो सानो किराना पसल सम्म दर्ता गरेर सञ्चालनमा रहेको पाईएको र सरसफाइृ देखी अन्य सबै कुराहरुमा उनिहरु सचेत देखिएको उहा बताउनु हुन्छ ।
माडिका किसानहरुको जिवन स्थर उकासनका लागी कार्यालयले मासु पसल सञ्चालनका लागी किसानलाई अनुदान दिएको र उनिहरुले सञ्चालन गरेको ब्यवसाय को निरिक्षणका साथै त्यहा सञ्चालनमा आएका भेटनरी पसलहरुको अवस्था र अनुहरुले बिक्री गर्ने औषधी र दर्ता प्रक्रियाका बारेमा निरिक्षणका लागी कायालयले अनुगमन गरेको कार्यालय प्रमुख सेडाईले बताउनु भयो । कार्यालयले जिल्लाका सवै क्षेत्रहरुमा अनुगमनका काम लाई अगाढी बढाएको उहा बताउनु हुन्छ ।
टोलीमा राष्टीय पंक्षी रोग अन्भेषण प्रयोगशालाका बरिष्ठ पशु चिकित्सक डा दयाराम चापागाई,उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्च चितवनका उपाध्यक्ष बिष्णु भुषाल लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।

 

चितवन २२, असार । बजाज कम्पनीका मोटरसाईकल चढ्नेहरुका लागि खुशीको खबर छ । पूर्वी चितवनका सेवाग्राहीलाई लक्षित गरेर रत्ननगर – १० बकुलहरमा बजाज कम्पनीले शो रुम संचालनमा ल्याएको छ । निशाश मोर्टसले बजाज कम्पनीको शो रुम संचालनमा ल्याएको हो । विहीवार एक कार्यक्रमकाबीच रत्ननगर नगरपालिकाका मेयर नारायण वनले शो रुमको उद्घाटन गर्नुभयो । उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै रत्ननगरका मेयर वनले सम्बृद्ध नगर बनाउन यस्ता खालका कम्पनीले ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । रत्ननगर नगरपालिकालाई सम्बृद्ध नगर बनाउने परिकल्पना अनुसार आफुहरु अगाडी बढिरहेका बेला नगर क्षेत्रमै यस्ताखालका विश्वप्रख्यात कम्पनीका उत्पादनहरु खरिद विक्रीले नगर क्षेत्रको आर्थीक क्रियाकलाप बढ्दै जाने बताउनुभयो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका रत्ननगरका मेयर वनले शो रुमवाट सेवाग्राहीले सहज तरिकाले सेवा पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै बजाज कम्पनीका उप महाप्रबन्धक योगेन गुरुङले छिटो समयमा लोकप्रिय बन्दै गएको बजाजका उत्पादनबाट सेवाग्राही पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विश्वका १ सय ८० वटा मूलुकमा बजाजका उत्पादनहरु विक्री वितरण हुँदै आएको छ । नेपालमा पनि बजाजले राम्रो प्रभाव पार्न सफल भएको दावी गर्दै उप महाप्रबन्धक गुरुङले हाल ८० वटा डिलर र २ सय भन्दाबढी आधिकारीक विक्रेताहरुबाट देशभरका सेवाग्राहीलाई सुविधा दिइरहेको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा निशाश मोर्टसका संचालक संञ्जीव थापाले सेवाग्राहीलाई लक्षित गरेर मर्मत सम्भार सँगै आवश्यक पार्टसपुर्जाहरु सहुलियत मूल्यमा सेवा दिनेगरी शो रुम संचालनमा ल्याईएको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा रत्ननगर नगरपालिकाको वडा नं. १६ का वडा अध्यक्ष हेमराज थापा, हंशराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीका सहायक प्रबन्धक श्रीधर भण्डारी लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रम समाजसेवी तिलक वहादुर थापाको अध्यक्षतामा आयोजना गरिएको थियो । 

k"jL{ lrtjgsf] as'nx/df ahfh sDkgLsf] gofF zf] ?d v'Nof] 
lrtjg @@, c;f/ . ahfh sDkgLsf df]6/;fO{sn r9\g]x?sf nflu v'zLsf] va/ 5 . k"jL{ lrtjgsf ;]jfu|fxLnfO{ nlIft u/]/ /Tggu/ – !) as'nx/df ahfh sDkgLn] zf] ?d ;+rfngdf NofPsf] 5 . lgzfz df]6{;n] ahfh sDkgLsf] zf] ?d ;+rfngdf NofPsf] xf] . ljxLjf/ Ps sfo{qmdsfaLr /Tggu/ gu/kflnsfsf d]o/ gf/fo0f jgn] zf] ?dsf] pb\3f6g ug'{eof] . pb\3f6g sfo{qmddf af]Nb} /Tggu/sf d]o/ jgn] ;Da[4 gu/ agfpg o:tf vfnsf sDkgLn] 7"nf] 6]jf k'Ug] ljZjf; JoQm ug'{eof] . /Tggu/ gu/kflnsfnfO{ ;Da[4 gu/ agfpg] kl/sNkgf cg';f/ cfkm'x? cuf8L al9/x]sf a]nf gu/ If]qd} o:tfvfnsf ljZjk|Voft sDkgLsf pTkfbgx? vl/b ljqmLn] gu/ If]qsf] cfyL{s lqmofsnfk a9\b} hfg] atfpg'eof] . sfo{qmdsf k|d'v cltly ;d]t /xg'ePsf /Tggu/sf d]o/ jgn] zf] ?djf6 ;]jfu|fxLn] ;xh tl/sfn] ;]jf kfpg] ljZjf; JoQm ug'{eof] . afO{6=======gf/fo0f jg – d]o/ M /Tggu/ gu/kflnsf 
sfo{qmddf af]Nb} ahfh sDkgLsf pk dxfk|aGws of]u]g u'?ªn] l56f] ;dodf nf]slk|o aGb} uPsf] ahfhsf pTkfbgaf6 ;]jfu|fxL k"0f{ ?kdf ;Gt'i6 aGb} uPsf] atfpg'eof] . pxfFsf cg';f/ ljZjsf ! ;o *) j6f d"n'sdf ahfhsf pTkfbgx? ljqmL ljt/0f x'Fb} cfPsf] 5 . g]kfndf klg ahfhn] /fd|f] k|efj kfg{ ;kmn ePsf] bfjL ub}{ pk dxfk|aGws u'?ªn] xfn *) j6f l8n/ / @ ;o eGbfa9L cflwsf/Ls ljqm]tfx?af6 b]ze/sf ;]jfu|fxLnfO{ ;'ljwf lbO/x]sf] hfgsf/L lbg'eof] . sfo{qmddf lgzfz df]6{;sf ;+rfns ;+~hLj yfkfn] ;]jfu|fxLnfO{ nlIft u/]/ dd{t ;Def/ ;Fu} cfjZos kf6{;k'hf{x? ;x'lnot d"Nodf ;]jf lbg]u/L zf] ?d ;+rfngdf NofO{Psf] hfgsf/L lbg'eof] . sfo{qmddf /Tggu/ gu/kflnsfsf] j8f g+= !^ sf j8f cWoIf x]d/fh yfkf, x+z/fh x'nf;rGb P08 sDkgLsf ;xfos k|aGws >Lw/ e08f/L nufotn] z'esfdgf dGtJo JoQm u/]sf lyP . sfo{qmd ;dfh;]jL ltns jxfb'/ yfkfsf] cWoIftfdf cfof]hgf ul/Psf] lyof] . --)__
sflnsfdf lasf; lgdf{0f af/] 5nkmn 
sflnsf @@, c;f/ . k"jL{ lrtjgsf] sflnsf gu/kflnsf j8f g+= ^ df cfh j8fsf] ljsf; lgdf{0f sfo{sf] af/]df 5nkmn ul/Psf] 5 . j8f g++ ^ sf j8f cWoIf ljgf]b /]UdLsf] cWoIftfdf ePsf] 5nkmndf sflnsf gu/kflnsfs} ;a}eGbf 7"nf] o; j8fdf jf6f] sfnf]kq],9n, l;+rfO{, lzIff, :jf:Yo If]qdf ug'{kg]{ ljsf; lgdf{0fsf] af/]df ;xefuLx?n] cfkm\gf] egfO{ /fv]sf lyP . sfo{qmddf sflnsf gu/kflnsf j8f g+= ^ sf j8f cWoIf ljgf]b /]UdLn] j8f leq ;8s, l;+rfO{, 9n, :jf:Yo nufot x/]s If]qdf nufgL ul/ j8fnfO{ gd'gfsf] ?kdf cuf8L a9fpg cfkm' nflu k/]sf] / clxn]klg j8fsf ljleGg If]qdf ljsf; lgdf{0fsf] sfo{ wdfwd eO/x]sf] atfP . pgn] j8faf;Lsf] ;d:ofsf] af/] 5nkmn ub}{ o; j8fnfO{ gu/kflns} gd'gf j8fsf] ?kdf ljsf; ug{ ;a}sf] ;fy / ;xof]u cfjZos /x]sf] ;d]t atfP . sfo{qmddf vf]n]l;dn ahf/ Joj:yfkg ;ldltsf cWoIf xl/k|;fb e08f/Ln] j8fsf] a[xQ/ ljsf;sf nflu kfFrjif]{ /0fgLlts of]hgf agfP/ cuf8L a9\g'kg]{ atfP . pgn] u'0f:tl/o lzIff, :jf:Yo, ;8s, 9n nufotsf ljifodf j8f k|ltlglw / j8faf;L ;hu x'g'kg]{ atfP . g]kfn kqsf/ dxf;+3 lrtjgsf cWoIf /fw]Zofd vltj8fn] kf/bzL{ 9+un] sfd ug{ / ug{ cg'/f]w ub}{ j8fsf x/]s ljsf; lgdf{0f Pjd\ sfo{qmdx?sf] hgtfn] yfxkfpg] u/L sfo{ ug{ ;'emfj lbP . ;f]xL sfo{qmddf :yfgLoaf;L lzIfs cfTd/fd nD;fnn] o; j8faf;Lx?n] b'lift kfgL kLpg afWox'g'k/]sf] eGb} tTsfn vfg]kfgLsf] u'0f:t/ ;'wf/ ug{'kg]{ atfPsf lyP . sfo{qmddf :yfgLo a'l4k|;fb kf08], g/axfb'/ lh=;L, nIdLgf/fo0f rf}nfufO{,lxdnfn vltj8f nufotn] j8fsf] ljsf;sf nflu ug'{kg]{ k"j{ tof/L / cfjZstfsf] ljifodf ;'emfj lbPsf lyP . --))___

More Articles ...